مدیریت

قضاوی اعلام كرد: ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز، چه وقت حواله طالب بیشتری دارد؟

مدیرسا: معاون سابق وزارت اقتصاد با اشاره به ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز، دلایل استقبال بیشتر نسبت به حواله را شرح داد.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حسین قضاوی، […]