مدیریت

سفیر آذربایجان در ایران خبر داد: الحاق آذربایجان به مركز مبارزه با فساد كشورهای عضو اكو

مدیرسا: سفیر جمهوری آذربایجان در ایران، سند الحاق این كشور بعنوان پنجمین كشور عضو مركز مبارزه با فساد كشورهای عضو اكو را امضاء كرد. به گزارش مدیرسا به نقل از […]