در گفت وگو با مدیرسا اعلام شد بهترین راه جمع آوری نقدینگی های سرگردان

مدیرسا: رئیس كمیسیون بهبود فضای كسب و كار اتاق تعاون، انتشاراوراق قرضه در شرایط كنونی اقتصاد را اقدامی ضروری و اثرگذار دانست كه سبب جمع آوری نقدینگی های سرگردان می شود.
رضا علیخانزاده در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: درصورتی که دولت اوراق قرضه را با نرخ مناسب در جامعه توزیع و مردم را به خرید آن تشویق کند، سبب جمع شدن نقدینگی از جامعه می شود و کاهش نقدینگی، جلوی کاهش ارزش پول ملی را می گیرد.
وی با اشاره به نرخ سود اوراق قرضه اضافه کرد: طی دو سال قبل لزوم دیگری برای عدم انتشار اوراق قرضه با سود بالا وجودداشت ولی امروز با انتشار اوراق قرضه می توانیم نقدینگی های سرگردان را که از بخش ارز و مسکن سر درآورده مدیریت نماییم.
تحقق جهش تولید با توسعه صادرات
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به نام گذاری امسال بعنوان سال “جهش تولید” اشاره کرد: هم اکنون مباحثی همچون مالیات، قوانین تامین اجتماعی و برخی مباحث در رابطه با صادرات بعنوان موانع بخش تولید معرفی می گردند که بایدشناسایی و برطرف شوند. امروز جهش تولید می تواند با صادرات محقق شود و توجه به موضوع صادرات و واردات نسبت به کشورهای همسایه به تحقق اهداف جهش تولید منجر شود.
حذف بروکراسی های زائد با استقرار دولت الکترونیک
علیخانزاده در آخر استقرار دولت الکترونیک را در رفع بروکراسی های زائد موثر خواند و اظهار داشت: دولت باید عزم خود رابرای ایجاد دولت الکترونیک به کار گیرد و برنامه خودرا بر محور تولید قرار بدهد. اگر دولت الکترونیک ایجاد و سیستم های هوشمند در همه بخش ها راه اندازی شود، خیلی از مشکلات و موانع فضای کسب و کار هم برطرف شده و بروکراسی های زائد از بین می رود.

منبع: