رییس كل سازمان توسعه تجارت خبر داد تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق و سوریه

رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت بازارهای عراق و سوریه برای صادركنندگان خدمات و كالا، بر اراده این سازمان جهت تسهیل تجارت با این كشورها و رفع موانع پیش رو تاكید نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به اهمیت بازارهای عراق و سوریه برای صادرکنندگان خدمات و کالا، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران جهت تسهیل تجارت با این کشورها و رفع موانع پیش رو تمرکز دارد؛ راهکارهای حل مشکلات شرکت های ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق و همینطور راه اندازی خطوط حمل و نقل کالا بین ایران و سوریه در دو جلسه تخصصی در سازمان توسعه تجارت ایران در حال بررسی است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: بر مبنای تصمیمات این جلسات مقرر شد، کارگروه پیگیری مطالبات شرکت های ایرانی از کارفرمایان عراقی و همینطور هماهنگی میان شرکت های حمل و نقل و کشتیرانی به منظور ایجاد خط حمل مستقیم کالا بین ایران و سوریه در دستورکار قرار گیرد.
گفتنی است، این جلسات تخصصی با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر ستاد توسعه همکاریهای ایران با عراق و سوریه، مدیران کل ذی ربط در سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت های کشتیرانی ذی ربط، رؤسای اتاق های مشترک بازرگانی ایران و عراق و همینطور ایران و سوریه برگزار گردید.

منبع: