افزایش درآمد و پس انداز زنان با صندوق های محلی

برنامه توسعه جوامع محلی از راه ایجاد صندوق های اعتبار خرد محلی و روستایی بعنوان یک برنامه موفق در کشورهای جنوب شرق آسیا به اجرا درآمده است؛ در کشور ما هم تابحال بیشتر از ۲۰۰۰ صندوق اعتبار خرد محلی راه اندازی شده و مقرر است تا سال آینده ۵۰۰۰ صندوق ایجاد و از این طریق به توسعه اشتغال زنان و بهبود وضع معیشت روستانشینان کمک گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، صندوق های اعتبار خرد محلی و روستایی یکی از منابع تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز برای روستاییان و تولیدکنندگان روستایی به حساب می آید.

در حال حاضر برنامه توسعه جوامع محلی از راه ایجاد صندوق های اعتبارات خرد روستایی در کشورهای کمتر توسعه یافته جنوب شرق آسیا به اجرا درآمده و رویکرد موفقی داشته است.

اجرا این طرح و ایجاد نهادهای مالی خرد در روستاهای کشور، روشی کارا و موثر برای افزایش اشتغال و درآمد خانوارهای روستایی و گروههای نیازمند به حساب می آید و فرآیند اجرای آن از راه تقویت بنیه مالی اعضا با اعطای وام از صندوق صورت می پذیرد.

در برنامه ششم توسعه ایجاد ۶۰۰۰ صندوق خرد محلی پیشبینی شده و بر این اساس طی چند سال قبل تعداد صندوق های خرد محلی افزایش داشته و چند برابر شده است؛ به نحوی که امروز بیشتر از ۲۰۰۰ صندوق اعتبار خرد محلی راه اندازی شده و مقرر است تا سال آینده ۵۰۰۰ صندوق دیگر ایجاد شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفتگو با ایسنا مهم ترین خصوصیت صندوق های خرد محلی را عرضه محصولات مورد نیاز بازار عنوان کرده و می گوید: در استانها و مناطقی که صندوق های خرد محلی با حمایت صندوق به وجود آمده هزاران محصول تولید و به بازارهای روستایی و شهری و مراکز استانها عرضه شده است.

به گفته وی، استان فارس یکی از استانهای موفق در زمینه راه اندازی صندوق های خرد محلی بوده که از این طریق به بهبود اقتصاد خانوارها کمک کرده است.

نوراله زاده می گوید: بازار محور بودن تولیدات، رویکرد صندوق کارآفرینی امید در سال های اخیر بوده و با تمرکز بر آن کوشیده ضمن اتصال تولید کنندگان کوچک و اعضای صندوق های خرد به بازارهای متوسط و بزرگ، آنها را در عرضه محصولات بازار پسند حمایت و بستر فروش و عرضه تولیدات آنها را فراهم آورد.

آنطور که مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید می گوید: با ایجاد و گسترش صندوق های اعتبار خرد محلی و روستایی، زمینه افزایش دسترسی زنان به منابع و تسهیلات اعتباری، افزایش درآمد و پس انداز زنان، توانمندسازی و توجه به خانوارهای روستایی کم درآمد، تجمیع پس اندازهای غیرمولد، بهبود سطح معیشت و اقتصاد روستاییان و افزایش سطح مهارت و اشتغال ساکنین روستا فراهم می شود.

در طرح صندوق های خرد محلی، ضمانت تنها از راه سفته انجام می شود و صندوق ها بر اساس شناخت از افراد، ضمانت آنها را برعهده می گیرند و سرمایه اجتماعی و شناخت محلی ضامن افراد است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح ایجاد صندوق های خرد اعتباری همچون سیاستهای موثر دولت در جهت کاهش بیکاری، رفع فقر و محرومیت، تولید ثروت و تقویت اقتصاد جوامع محلی است. بهبود وضع معیشت خانوارها، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توانمندسازی و مهارت افزایی زنان و جوانان و روستاییان از مهم ترین خصوصیت ایجاد صندوق های اعتبار خرد محلی به حساب می آید.

منبع: