مدیریت

رئیس انجمن صنفی امداد خودرویی خبر داد؛ جزئیات محاسبه نرخ امداد خودرو، با امدادگرنماهای دولتی و شبه دولتی مواجه می باشیم

مدیرسا: رئیس انجمن صنفی امداد خودرویی با بیان این كه در طول سال های گذشته سعی شده شرایط برای محاسبه دقیق و با نظارت امداد خودرو در داخل شهرها و […]