تکنولوژی

مدیرعامل شركت ساخت به مدیرسا خبر داد: تحویل اولین محموله ریل ملی، جزئیات قراردادهای بعدی با ذوب آهن

به گزارش مدیرسا مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور از تحویل اولین محموله ریل ملی و ارسال به خطوط آماده ریل گذاری آگاهی داد و اظهار […]