مدیریت

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛ گزارش اقدامات بانك مركزی برای كنترل بازار پول و ارز بررسی گردید

به گزارش مدیرسا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و با شركت روسای قوای مقننه و قضائیه تشكیل جلسه داد و در آن، گزارش اقدامات بانك مركزی برای […]

مدیریت

رئیس صندوق توسعه ملی به مهر خبر داد؛ ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار حوزه دارو و سلامت به بانك مركزی پرداخت گردید

مدیرسا: رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به اینكه ۵۰۰ میلیون یورویی كه قرار بود به صنعت داروسازی كشور تخصیص یابد، به بانك مركزی پرداخت شد، اظهار داشت: نظارت بر […]