تکنولوژی

در نشست با اعضای شورای ملی زعفران مطرح شد؛ دستور وزیر صنعت برای تدوین برنامه توسعه زعفران تا ۳ هفته آینده

به گزارش مدیرسا وزیر صنعت با بیان اینكه برنامه  جامع توسعه زعفران تا سه هفته آینده تدوین شود، اظهار داشت: برای رفع مسائل مربوط به زعفران در صورت عرضه پیشنهادات كارگشا موارد را در شورایعالی صادرات […]