تکنولوژی

افول منطقه یورو؟

مدیرسا: انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به رقم كم سابقه منفی ۷.۵ درصد برسد.به گزارش مدیرسا به نقل از کمیسیون اروپا، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی گسترده […]