تکنولوژی

دبیرانجمن ایرلاین ها : رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها برای ایرلاینها صرفه ندارد

به گزارش مدیرسا دبیر انجمن شركت های هواپیمایی اظهار داشت: نه در دستورالعمل های یاتا و نه در ابلاغیه های دولتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها سفارش نشده است. […]