تکنولوژی

در صورت همكاری تولیدكننده ها انجام می شود؛ توزیع سیستمی تایر خودرو های سواری از اول شهریور

به گزارش مدیرسا مجری طرح توزیع سیستمی تایر اظهار داشت: مقرر است در صورت همكاری تولیدكننده ها از اول شهریور، تایر خودرو های سواری مانند خودرو های سنگین به صورت […]