مدیریت

مدیرعامل ایران ایر خبر داد: نشست وبرخاست هواپیماهای هما دراروپا تحریم نیست، راه اندازیSPVهوایی

به گزارش مدیرسا مدیرعامل ایران ایر اظهار داشت: در كنار كانال مالی ویژه ایران و اتحادیه اروپا، ایران ایر هم با همین كشورها كانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی […]

مدیریت

سخنگوی وزارت امور خارجه: لغو مجوز پروازهای ماهان از طرف آلمان غیر قابل توجیه است

مدیرسا: سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان اظهار داشت: لغو مجوز پروازهای شركت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان اقدامی شتابزده، غیر قابل توجیه و مغایر روح حاكم بر روابط دیرینه دو […]

مدیریت

در گفتگو با مهر عنوان شد: حضور پررنگ خصولتی ها در پروژه های ریلی، سرمایه گذاران فراری شدند!

مدیرسا: یك مقام مسئول با اشاره به اینكه حضور پررنگ خصولتی ها منجر به ایجاد انحصار در پروژه های ریلی شده است، اظهار داشت: شركتهای دولتی اجازه فعالیت بخش خصوصی […]