تکنولوژی

معاون حقوقی سازمان بورس عنوان كرد: نقش كلیدی بازارگردان ها در مدیریت هیجان بازار سرمایه

به گزارش مدیرسا معاون حقوقی بورس با اعلان اینكه شركت هایی كه در بازار سرمایه حضور دارند ملزم به داشتن حداقل یك بازارگردان هستند، اظهار داشت: بازارگردان ها در بازار […]