تکنولوژی

یك مقام مسئول اعلام كرد: خسارت ۴۴۰ میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات و مزارع بیمه شده كشور

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول اظهار داشت: بر اثر سرمازدگی بهار امسال، ۴۴۰ میلیارد تومان خسارت به اراضی زراعی و باغی زیر پوشش صندوق بیمه كشاورزی وارد شده است.به […]