تکنولوژی

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید تاكید كرد ایجاد امنیت پایدار با اشتغالزایی در مناطق مرزی

به گزارش مدیرسا مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید با تاكید بر لزوم توجه ویژه به اشتغال جوانان در مناطق مرزی و محروم، از افزایش هفت درصدی سهم این صندوق در پرداخت […]