مقام مسئول در سازمان بورس؛ خوانانبودن اطلاعات كدال به منزله عدم افشاست

مدیرسا: مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: خوانا نبودن اطلاعات و كلیه یادداشت های پیوست به منزله عدم افشا تلقی شده و وفق دستورالعمل انضباطی برخورد می گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان بورس، سعید محمدعلیزاده اظهار داشت: ناشران و حسابرسان معتمد باید از خوانا بودن اطلاعات افشا شده در سامانه كدال اطمینان حاصل كرده و ناشران، صورت های مالی و یادداشت های همراه را بر مبنای سطح دقت میلیون ریال یا بالاتر تهیه و افشا كنند. توجه به این نكته ضروری می باشد كه خوانا نبودن اطلاعات و كلیه یادداشت های پیوست به منزله عدم افشا تلقی شده و مطابق دستورالعمل انضباطی برخورد می گردد.
وی تصریح كرد: اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و هم بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شركت های ثبت شده نزد سازمان از مسئولیت های مهم سازمان بورس و اوراق بهادار است. از این رو سامانه یكپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الكترونیكی اطلاعات (كدال) به منظور مكانیزه كردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شركت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی كه طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به گزارش اطلاعات خود هستند، طراحی شده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با عنایت به اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران و با توجه به انتشار مستقیم اطلاعیه ها و عدم امكان برگشت اطلاعیه هایی كه انتشار می یابند، تهیه و تكمیل اطلاعات شركت اصلی و كلیه شركت های فرعی، مستلزم بذل دقت كافی و رعایت نكاتی است كه در نهایت به شفافیت بازار سرمایه منتهی می گردد.
علیزاده در این خصوص اضافه كرد: با عنایت به اینكه در بعضی موارد، به علت ناخوانا بودن و طولانی بودن مبالغ گزارش شده در صورت های مالی و یادداشت های همراه و سایر اطلاعات افشا شده در سامانه كدال، این اطلاعات عملا قابل استفاده جهت استفاده كنندگان نیست، ازاین رو ناشران و حسابرسان معتمد باید از خوانا بودن اطلاعات افشا شده اطمینان حاصل كرده و ناشران، صورت های مالی و یادداشت های همراه را بر مبنای سطح دقت میلیون ریال یا بالاتر تهیه و افشا كنند. توجه به این نكته ضروری می باشد كه خوانا نبودن اطلاعات و كلیه یادداشت های پیوست به منزله عدم افشا تلقی شده و وفق دستورالعمل انضباطی برخورد می گردد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص متذكر شد: نكته بعدی تهیه و افشای صورت های مالی شركت های فرعی شركت های ثبت شده نزد سازمان است كه در خارج از كشور ثبت شده اند. صورت های مالی شركت های فرعی كه در خارج از كشور به ثبت رسیده اند، باید مطابق با استانداردهای حسابداری ایران، به زبان فارسی تهیه شده و در رعایت ماده ۱۰ «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرسی شود و در سامانه كدال عرضه شود.
وی اظهار داشت: لازم به ذكر است عرضه گزارشات مالی شركت فرعی خارجی به زبان آن كشور یا انگلیسی، مطابق با استانداردهای حسابداری آن و یا IFRS بعنوان اطلاعات تكمیلی بلامانع است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه اظهار داشت: وجود اطلاعات مالی شفاف یكی از الزامات اساسی كارآیی بازار سرمایه است و این سازمان در جهت وظایف و اختیارات قانونی خود و هم مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورت های مالی اشخاص تحت نظارت، و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان، صورت های مالی نمونه برای صنایع مختلف را با همكاری كمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مدیران شركت ها تهیه و ابلاغ كرده است.
علیزاده با اشاره به صورت های مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی و سازمان بورس اعلام داشت: صورت های مالی نمونه ابلاغ گردیده توسط این سازمان (كه به تایید كمیته فنی سازمان حسابرسی رسیده است) حاوی حداقل الزامات افشا طبق استانداردهای حسابداری است. لذا، حذف یا افشای ناقص اطلاعات (در صورت موضوعیت داشتن) بر خلاف صورت های مالی نمونه، تخطی از استانداردهای حسابداری و ضوابط این سازمان بوده و تخلف به حساب می آید.
وی در انتها اظهار داشت: مطابق با ابلاغیه شماره ۰۳۵/۴۴۰/ب/۹۷ مورخ اول آبان ماه ۱۳۹۷ كه در سامانه كدال به شماره پیگیری ۴۸۲۹۴۸ انتشار یافته است، نكاتی علاوه بر نكات پیش گفته و راهنمایی هایی در مورد تهیه و بارگذاری اطلاعات در سامانه كدال مطرح گردیده است.