كاربرد فناوری های محافظت در مقابل حریق برای ساختمان ها الزامی شد

به گزارش مدیرسا معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مشکل پلکان، وجود ارتباط کامل بین فضاها از راه سقف های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش حریق از راه این فضا و نبود شبکه بارنده خودکار را از ضعف های ساختمان پلاسکو نام برد و اظهار داشت: بعد از این حادثه با تدوین ویرایش جدید مبحث ۳ و ایمنی در مقابل آتش، توسعه فناوری های محافظت در مقابل آتش و انتشار مدارک فنی همچون بخشنامه شیرهای ضد حریق الزامی شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا سعید بختیاری امروز در وبینار تخصصی ساختمان های بلندمرتبه شهر تهران «مخاطرات و اهمیت آنها» با اعلان اینکه موضوع ساختمان های بلندمرتبه برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ عنوان شد، اضافه کرد: بطور کلی تعریفی که از گذشته در مقررات وجود داشته، ۲۳ متر بعنوان خاصیت ساختمان بلندمرتبه مطرح شده بود، باتوجه به حوادث مختلفی که در دهه های اخیر در ساختمان های بلند مرتبه رخ داد، تاکید شد که مقررات حریق مربوط به ساختمان های بلندمرتبه باید به صورت ویژه در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به برخی حوادث همچون حادثه ساختمان نیویورک پلازا، با تاکید بر اینکه اساسا نقاط ضعفی در خیلی از ساختمان ها وجود دارد، اظهار نمود: در حادثه ساختمان پلاسکو شاهد بودیم که ۵۸۰ واحد صنفی با مقادیر زیادی پارچه و پوشاک در این ساختمان مستقر بودند که این تجمع در زمان آتش سوزی حریق بسیار زیادی را ایجاد کرد.
بختیاری مشکل پلکان، وجود ارتباط کامل بین فضاها بوسیله سقف های کاذب، پلکان و شفت تاسیسات و گسترش حریق بوسیله این فضا، نبود شبکه بارنده خودکار، نبود فضابندی و جداسازی اصولی مقاوم در مقابل آتش را از دیگر ایرادات این ساختمان دانست که منجر به انتشار سریع حریق در طبقات شده است.
معاون تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با مقایسه وضعیت ساختمان پلاسکو با ویرایش ۳ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، توضیح داد: اگر مقررات جدید را ملاک قرار دهیم، این ساختمان حدودا هیچ کدام از آن شرایط را نداشته و اساسا ساختمان های زیادی در کشور داریم که مقررات آتش در آنها رعایت نشده است.
وی با اشاره به با اهمیت ترین نتایج اولیه ارزیابی های صورت گرفته در حادثه پلاسکو، اشاره کرد: بعد از این حادثه اتفاقات زیادی همچون تدوین ویرایش جدید مبحث ۳ و ایمنی در مقابل آتش، الزامی شدن بحث نما، توسعه فناوری های محافظت در مقابل آتش و انتشار مدارک فنی همچون بخشنامه شیرهای ضد حریق، بخشنامه اسپرینکلرها و راهنمای مبحث سوم صورت گرفت.

منبع: