توسط جهانگیری انجام شد ابلاغ مصوبه صیانت از حقوق اجتماعی كاركنان شاغل در عملیات مقاطعه كاری

با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به تامین اجرای ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی درباب صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری ابلاغ گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ تیر ۱۴۰۰، در امتداد رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تامین اجتماعی و بمنظور تامین اجرای ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی موضوع تکالیف و تعهدات مقرر برای واگذارندگان کار، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی بمنظور صیانت از حقوق اجتماعی کارکنان شاغل در عملیات مقاطعه کاری، مصوب کرد حد نصاب اعتراض به آرای هیئت های بدوی تشخیص مطالبات مندرج در بند (۴) اصلاحی ماده (۴۳) قانون تامین اجتماعی، از یک میلیون ۵۰۰ هزار ریال به معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۰ اصلاح گردد.