تورم ۳۳ و چهار دهم درصدی تولیدکننده برای مرغداری ها

مدیرسا: مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده مرغداری های صنعتی در پاییز امسال در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۳۳.۴ درصد اعلام نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور پاییز ۱۴۰۰ (۱۰۰=۱۳۹۵) را اعلام نمود.
در فصل پاییز ۱۴۰۰ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۸.۸ درصد)، ۳۵.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
در فصل پاییز سال ۱۴۰۰ شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری های صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۴۹۳.۸ بوده است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۴ درصد بالا رفته است.
در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۹ درصد بالا رفته است.
تورم فصلی
در فصل پاییز ۱۴۰۰ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۲.۸ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۵.۱ درصد)، ۱۲.۳ واحد درصد کم شده است.
در میان قلم های مرغداری های صنعتی، بیشترین افزایش مربوط به قلم «کود» با ۱۷.۱ درصد، کمترین افزایش مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» با ۳.۱ درصد و بیشترین کاهش مربوط به قلم «جوجه یک روزه با ۶.۸ درصد است.
تورم نقطه به نقطه
در فصل پاییز ۱۴۰۰ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۳.۴ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۸.۸ درصد)، ۳۵.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل کشور، در فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۹، ۳۳.۴ درصد افزایش دارد.
در بین قلم های مرغداری های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «مرغ گوشتی» با ۲۳.۸ درصد و بیش ترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» با ۷۲.۸ درصد است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه در سال قبل به ۶۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۸۴.۰)، ۱۵ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
در فصل مورد بررسی، در بین قلم های مرغداری های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» با ۴۹.۵ درصد و بیش ترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» با ۱۱۸.۷ درصد است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در پاییز ۱۴۰۰ نشان میدهد که شاخص کل در بیشتر استانهای کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است.
بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۲۹ درصد و پایین ترین میزان افزایش مربوط به استان قزوین با ۳ درصد بوده است. بیشترین میزان کاهش شاخص کل نیز مربوط به استان خراسان رضوی با منفی ۸.۲ درصد است.
بررسی ها نشان میدهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمامی استانها با افزایش رو به رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۸۸.۷ درصد و پایین ترین میزان افزایش آن مربوط به استان ایلام با ۶.۹ درصد است.

منبع: