انتقال انرژی پاک چند شغل ایجاد خواهد کرد؟

مدیرسا: انتظار می رود انتقال به انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰ سبب ایجاد ۱۰.۳ میلیون شغل جدید در سرتاسر جهان شود و ۲.۷ میلیون شغلی که در بخش سوخت های فسیلی از بین می رود را جبران کند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ویفروم، بیشترین مشاغل ایجادشده در بخش انرژی پاک در بخش تولید برق و بخش خودرو خواهد بود و با عنایت به تعهد خیلی از کشورها و شرکت ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، انتقال انرژی پاک اجتناب ناپذیر به نظر می آید و این انتقال بدون شک بر اشتغال تأثیر خواهد داشت.
منابع جدید برق فقط به تجهیزات جدید و به روز نیاز ندارند، بلکه به افرادی جهت راه اندازی هم نیاز دارند.
توجه به این نکته مهم می باشد که این تغییرات شغلی مورد انتظار، تحت تعهدات اعلام شده اقلیمی از سال ۲۰۲۱ است. آژانس بین المللی انرژی محاسبه کرده است که در یک انتقال انرژی پاک به صفر خالص، مقدار تخمینی مشاغل به دست آمده و از دست رفته حدودا در تمام بخش ها بیشتر از دو برابر خواهد شد و ۲۲.۷ میلیون شغل جدید اضافه می شود.
صرف نظر از این که کدام مسیر به حقیقت نزدیک تر است، واضح است که چشم انداز شغلی در انرژی و بخش های مرتبط در سالهای آینده تغییر خواهد نمود و جالب است که ببینیم چنین تغییراتی چگونه و چه زمانی محقق خواهند شد.