باحكم وزیر صمت؛ مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت انتخاب شد

به گزارش مدیرسا وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی محسن شکراللهی را بعنوان مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری این وزارت خانه منصوب نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «محسن شکراللهی» را بعنوان مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری این وزارت خانه منصوب نمود. در حکم صادره توسط «سیدرضا فاطمی امین» آمده است: انتظار می رود با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید. این حکم به پیشنهاد معاون صنایع عمومی وزارت صمت و با عنایت به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند محسن شکراللهی صادر گردیده است. پیش ازاین «کیوان گردان» بعنوان مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت مشغول به فعالیت بوده است که با بازآفرینی و بازطراحی ساختار وزارت خانه، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری ایجاد و محسن شکراللهی بعنوان مدیرکل این دفتر انتخاب شد.

منبع: