اطلاعیه اتاق اصناف ایران؛ جزئیات نحوه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی مودیان مالیاتی

به گزارش مدیرسا بر مبنای اطلاعیه اتاق اصناف ایران، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله همچون تراکنش بانکی مودیان مالیاتی اعلام گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از اتاق اصناف ایران با عنایت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در مورد «نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله همچون تراکنش بانکی»، اطلاعیه ای صادر کرد.
بر اساس اطلاعیه، نظر به بعضی از اعتراضات واصله در مورد نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی و به منظور تکریم مودیانی که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اقدام نموده اند و ضرورت عدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است و همینطور مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان (مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده به دست نیاید)، مقرر شده است که ادارات امور مالیاتی از رسیدگی به تراکنش های بانکی سالهای ۱۳۹۷ و قبل در ارتباط با سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خویش را تسلیم کرده و تا تاریخ صدور این بخشنامه، تراکنش مذکور رسیدگی و منجر به صدور برگ تشخیص مالیات نشده است، اجتناب کنند.
همچنین این ادارات، اطلاعات تراکنش های بانکی در ارتباط با این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد و مطابقت با تمامی اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان (دفتر علوم داده های مالیاتی) ارسال نمایند.
جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنش های بانکی در موارد غیر ضروری، مستند سازی گزارش های رسیدگی با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان، پرهیز از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان در مورد ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و پیش از آن (در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید) در رسیدگی به تراکنش های بانکی مورد تاکید است.

منبع: