خروج ۱۵۷ هزار مرد از بازار کار

به گزارش مدیرسا گزارش مرکز آمار ایران از آن حکایت می کند که نسبت به بهار پارسال، بیشتر از ۱۵۷ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل کم شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، اعلام نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار امسال، مبین جمعیت بیشتر از ۲۳.۵ میلیون نفری شاغلان و حدود ۲.۴ میلیون نفری بیکاران بود که بر بیکاران ۰.۴ درصد افزوده و از شاغلان ۰.۶ درصد کاسته شده بود.

بررسی وضعیت نیروی کار در میان زنان و مردان نشان داده است که از بین شاغلان حدود ۱۹.۹ میلیون نفر مرد بوده اند نسبت به بهار سال قبل که بیشتر از ۲۰ میلیون نفر گزارش شده بود، ۱۵۷ هزار و ۱۴۷ نفر از تعدادشان کم شده و ریزش ۱.۲ درصدی داشته است.

اما بر تعداد زنان شاغل بیشتر از ۵۸.۸ هزار نفر افزوده شده و با رشد ۰.۱ درصدی به بالغ بر ۳.۶ میلیون نفر رسیده است.

در بین بیکاران هم سهم مردان حدود ۱.۷ میلیون نفر است که نسبت به بهار سال قبل رشد ۰.۳ درصدی دارد.

همچنین بیشتر از ۷۰۸ هزار زن در بهار سال جاری بیکار بوده اند که تعداد آنها ۰.۵ درصد افزایش دارد.