لیست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط دو بانک دیگر منتشر گردید

مدیرسا: لیست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک صادرات ایران و موسسه اعتباری ملل منتشر گردید.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به بخش ۱ از بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص لزوم انتشار اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همین طور تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکنون اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک «فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک «صادرات» و «موسسه اعتباری ملل» قابل مشاهده کرد.

گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات فوق الذکر باتوجه به مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار در این خصوص در خصوص اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیاردریال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شمرده می شود.

در آخر یادآور می شود این بانک در قالب احکام قانونی و مصوبات یاد شده، آمار و اطلاعات مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» شبکه بانکی کشور را بعد از بررسی، صحت سنجی و استانداردسازی، بوسیله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار می دهد.

منبع: