کاهش تعداد صدمه های شغلی پارسال

به گزارش مدیرسا، نتایج یک تحقیق نشان داده است که تعداد صدمه های شغلی مشمولان قانون کار پارسال کاسته شده و مردان بیشتر در معرض صدمه شغلی قرار داشتند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، صدمه شغلی یا مصدومیت کاری، به هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی مانند جراحت، صدمه، بیماری شغلی مرگبار و یا غیرمرگبار گفته می شود که از صدمه فیزیکی به بافت های بدن به علت بروز یک حادثه شغلی یا مواجهه با عوامل استرس زا در محیط کار را شامل می شود.

آسیب های شغلی می توانند در اثر خطرات شغلی ناشی از کار شامل فیزیکی، مواد شیمیایی یا زیست شناسی از قبیل دما، گزش حشرات، مواد شیمیایی خطرناک، پرتو و فرسودگی شغلی به وجود آیند.

برآوردهای جهانی از آن حکایت می کند که سالانه بیشتر از ۳۵۰ هزار مرگ و میر در محل کار و بیشتر از ۲۷۰ میلیون صدمه در محل کار رخ می دهد.

مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی تعداد صدمه های شغلی طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.

به باعث این گزارش، تعداد صدمه های شغلی در این زمان از روند کاهشی برخوردار بوده است به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد صدمه های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد و تنها ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.

بررسی آمار صدمه های شغلی طی این مدت نشان داده است که تعداد صدمه های شغلی مشمولان قانون کار در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۲ هزار و ۸۴۷ نفر ـ حادثه و ۱۲ هزار و ۵۹۰ نفر ـ حادثه بوده است اما پارسال به ۸۹۳۱ نفر ـ حادثه کاسته شده است.

بررسی تعداد صدمه های شغلی سال ۱۴۰۰ در سطح استان ها هم از آن حکایت می کند که سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین تعداد صدمه شغلی را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، قانون کار در ماده ۹۱، کارفرمایان را موظف کرده برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند. کارگران هم ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

منبع: