براساس آمار بانك مركزی؛ ۹۰ و هفت دهم درصد چک ها در تیرماه وصول شد

مدیرسا: در تیرماه سال جاری حدود ۶.۳ میلیون فقره چک مبادله شد که ۹۰.۷ درصد این چک ها وصول شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، در تیر ماه ۱۴۰۱، در سامانه چکاوک حدود ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۳، ۳۲۰ هزار میلیاردریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶.۴ درصد و ۳ درصد کاهش نشان میدهد.

از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در تیر ماه به ترتیب ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه قبل به ترتیب معادل ۹۰.۵ درصد و ۸۹.۱ درصد بوده است. همین طور این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد بوده است. شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در تیرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۹.۳ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۹.۵ درصد را نمایش می دهد. همین طور این شاخص به لحاظ مبلغی ۱۰.۴ درصد بوده در صورتیکه در ماه قبل عدد ۱۰.۹ درصد را نمایش می دهد.

منبع: