گزارش مدیرسا؛ کارنامه کالاهای اساسی در مرداد ماه

مدیرسا: بررسی روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال منتهی به مرداد ماه نشان میدهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج طارم با ۲۰۳.۶ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به برنج تایلندی با ۱۵.۹ درصد است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی روند قیمت کالاهای اساسی طی ۵ ماه گذشته از سال نشان میدهد که بااینکه نرخها نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجهی مواجه گشته اند اما نسبت به تیر ماه رشد چندانی نداشته اند و بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج داخلی هاشمی درجه یک با ۳.۶ درصد بوده است.
تغییرات یک ساله نرخها / ‏‬رشد ۲۰۳ درصدی قیمت برنج طارم
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۶۵.۷ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۵۳۱ تومان در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و ۶۴۰ تومان در مرداد ماه ۱۴۰۱ بالا رفته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ با ۱۵.۹ درصد افزایش از ۱۵ هزار و ۵۱۰ تومان به ۱۷ هزار و ۹۷۰ تومان بالا رفته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰، ۲۰۳.۶ درصد افزایش داشته و از ۳۸ هزار و ۴۲۴ تومان به ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۱۹۶.۶ درصد بالا رفته و از ۳۷ هزار و ۴۴۹ تومان به ۱۱۱ هزار تومان رسیده است.

قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۹۱ درصد بالا رفته و از ۱۳ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ در مرداد ۱۴۰۱ بالا رفته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۶۲.۱ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ تومان به ۱۹۶ هزار تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۷.۳ درصد بالا رفته و از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۸ هزار و ۵۹۰ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۵.۲ درصد بالا رفته و از هر کیلوگرم ۲۷ هزار تومان به ۵۵ هزار و ۴۹۰ تومان رسیده است.
بنابراین بیشترین افزایش قیمت طی یک سال منتهی به مرداد ماه مربوط به برنج طارم اعلام با ۲۰۳.۶ درصد و کمترین افزایش قیمت مربوط به برنج تایلندی با ۱۵.۹ درصد بوده است.
کاهش قیمت دو محصول در یک ماه
همچنین بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان میدهد قیمت همه اقلام یاد شده، به جز شکر سفید بسته بندی و گوشت مرغ تازه با کاهش ۲.۳ و ۳.۶ درصدی، در مرداد امسال نسبت به ماه قبلش (تیر ماه) بالا رفته است.
برنج پاکستانی ۲.۱ درصد، برنج طارم ۳.۴ درصد، برنج هاشمی ۳.۶ درصد، برنج تایلندی ۰.۷ درصد، گوشت گوساله ۳.۸ درصد و گوشت گوسفندی ۰.۳ درصد طی یک ماه افزایش قیمت خورده اند.

منبع: