در تابستان ۱۴۰۱؛ ۹۵۵ هزار فارغ التحصیل بیکار داریم

به گزارش مدیرسا، بررسی آمار در ارتباط با وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری نشان داده است که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی ۴۰.۹ درصد از بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بررسی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری که از طرف مرکز آمار ایران ارائه شده، نشان میدهد که ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر از جمعیت فارغ التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در تابستان امسال، ۱۳.۲ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند که نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۱.۲ درصد کاهش را نشان میدهد. البته نسبت به بهار سال جاری تعداد فارغ التحصیلان بیکار بیش از ۴ هزار نفر بالا رفته است.
همچنین ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ نفر از این جمعیت را زنان و ۴۴۱ هزار و ۵۰۳ نفر را مردان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان گروه مردان ۹.۷ درصد و گروه زنان ۲۳.۲ درصد است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گروه مردان در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، ۰.۹ درصد و در گروه زنان، ۱.۸ کاهش را نشان میدهد.
۴۰.۹ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
همچنین هم اکنون ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آنست که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در تابستان سال ۱۴۰۰، معادل ۴۰.۶ درصد بود که بیان کننده رشد ۰.۳ درصدی تعداد فارغ التحصیلان بیکار است.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده بطوریکه این سهم ۰.۹ درصد افزایش داشته و از ۲۵.۶ درصد در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۵ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ رسیده است. تعداد کل بیکاران کشور (۱۵ ساله و بیشتر) ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار ۹۵۵ هزار و ۳۹۸ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار مرد ۴۴۱ هزار و ۵۰۳ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار زن ۵۱۳ هزار و ۸۹۵ نفر

منبع: