از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛ کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان

مدیرسا: نشست مقدماتی بیستمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان، بمنظور هماهنگی برای تنظیم سند این اجلاس اجرا شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست مقدماتی بیستمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان به میزبانی وزارت راه و شهرسازی و به ریاست امین ترفع، مدیر کل تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی و نادژدا بوهوا، رییس مدیر کل هماهنگی اروپا و همکاریهای بین المللی، وزارت حمل و نقل و ارتباطات کشور بلغارستان با هدف هماهنگی برای تنظیم سند این اجلاس، در محل این وزارتخانه و در قالب چهار کارگروه تخصصی انجام شد.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول این اجلاس با جمع آوری نظرات وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط پیش نویس سند را تهیه کرد که این پیش نویس توسط نمایندگان دو کشور در چهار کارگروه تجارت، صنعت و امور بانکی و بیمه ای، کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات و امور گمرکی و انرژی و سایر موضوعات بررسی گردید.
همین طور در این جلسه نادژدا بوهوا، رییس مدیر کل هماهنگی اروپا و همکاریهای بین المللی، وزارت حمل و نقل و ارتباطات کشور بلغارستان ریاست هیأت بلغاری را بر عهده داشت.
قرار شد در ادامه این جلسه صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین برسد تا به عنوان ملاک تدوین سند بیستمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان مورد استفاده قرار گیرد تا بعد از هماهنگی دو کشور اجلاس بیستم کمیسیون مشترک اقتصادی به ریاست وزرای دو کشور برگزار و سند اجلاس به امضا برسد.
گفتنی است، نوزدهمین اجلاس مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان نیز در سال ۲۰۱۸ انجام شد و مقرر است دور بیستم این اجلاس نیز در آینده نزدیک بین دو کشور اجرا شود.