بیش از ۹۳ درصد چک ها در آذر ماه وصول شد

مدیرسا: در آذرماه سال جاری بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که بیش از ۹۳ درصد این چک ها وصول شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، طی آذر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۳۹۷۸ هزار میلیاردریال مبادله شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.

از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در آذر ماه به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در ماه پیش از آن (آبان ماه) به ترتیب معادل ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. همین طور این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.

شاخص نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای در آذرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش می دهد. همین طور این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸.۵ درصد بوده و در ماه پیش از آن، ۹.۳ درصد را نمایش می دهد.

منبع: