در گفت وگو با مدیرسا عنوان شد: بالا بردن حقوق و دستمزد باعث گردش اقتصاد می شود

به گزارش مدیرسا، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعتقاد دارد از افزایش حقوق و دستمزد نباید هراس داشت بلکه باید از آن استقبال کرد چونکه بالا بردن حقوق و دستمزد گردش اقتصاد، رونق تولید داخلی و افزایش فرصت های شغلی را به دنبال دارد.

فتح الله بیات در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار اظهار نمود: مطابق قانون، شورایعالی کار موظف است برپایه ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار در رابطه با تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورایعالی کار راجع به آن بحث می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی افزود: سال قبل هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزوده شد.

بیات با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، اظهار داشت: این فاصله سبب شده تا بیشتر از ۷۰ درصد سبد معیشت با حقیقت های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه های معیشت را پوشش ندهد.

وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار در رابطه با خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره نمود و اظهار داشت: سبد معیشتی که سال قبل در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. سال جاری هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه هایی که مدنظر شورایعالی کار است همچون مسکن و خواربار و سایر مولفه ها، برآورد می شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورایعالی کار هستیم.

او در انتها با اشاره به اینکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار دنبال می شود، اضافه کرد: تاکید ما اینست که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچ گاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده اند و می دانیم که تورم هم مهار شدنی نیست ازاین رو باید از افزایش حقوق و دستمزد استقبال نماییم چونکه هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت های شغلی منجر خواهد شد.

منبع: