واردات ارز معاف از مالیات شد

مدیرسا: برمبنای بخشنامه سازمان مالیاتی، واردات ارز معاف از مالیات شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، برمبنای بخشنامه سازمان مالیاتی، واردات ارز شامل اسکناس و حواله معاف از مالیات شد.