معاون وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد؛ نیاز ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای پروژه نیمه تمام بخش کشاورزی

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است؛ بطوریکه تنها سه دهم درصد از منابع درآمدی محصولات کشاورزی برای بخش کشاورزی سرمایه گذاری می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نخستین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی درحال برگزاری می شود. صفدر نیازی معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره ی مشکلات کشاورزی اظهار داشت: سرمایه گداری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است. بطوریکه یک سوم یک درصد از منبع درامد محصولات کشاورزی برای بخش کشاورزی سرمایه گذاری می شود.
وی اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام معضل دیگری است که به ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود اظهار داشت: الگوی کشت دغدغه وزارت جهاد کشاورزی بوده که برای کشت محصول و میزان آن چند شاخص وجود دارد که اولین آن “اسناد بالادستی” است که اعلام می شود چه محصولی و به چه میزان باید کشت شود. موضوع “امنیت غذایی” مسئله بعدی است که کشت بعضی محصولات را با تمام مشکلات موجود ضروری می کند.
وی افزود: خصوصیات اقلیمی، منابع پایه خاک، اقتصاد تولید، اقتصاد آب و اقتصاد انرژی است.
نیازی تصریح کرد: در زمینه منابع آب و خاک باید بدانیم بطورمثال با مصرف یک متر مکعب آب یا در یک هکتار خاک چه میزان محصول باید کشت شود و به دست آید.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در آخر اظهار داشت: محدودیت منابع دولتی ما را واداشته تا از سرمایه گذاران بخش خصوصی کمک گرفته شود برای اینکه که ورود سرمایه گذار خصوصی به پایان پروژه های نیمه تمام یاری رسان است.

منبع: