شیوه نامه ای برای تأمین قطعات خودرو های وارداتی تدوین نشده است

به گزارش مدیرسا، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار داشت: با عنایت به عدم تدوین شیوه نامه تأمین قطعات خودرو های وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدرضا نجفی منش در گفت وگوی تلویزیونی در مورد هماهنگی با قطعه سازان برای تولید، تأمین و خدمات بعد از فروش قطعات خودرو های وارداتی عنوان کرد: با قطعه سازان هیچ گونه هماهنگی در زمینه تأمین قطعات خودرو های وارداتی صورت نگرفته، اما قطعه سازان قسمتهایی را که می توانند تأمین می کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو در مورد شیوه نامه تأمین قطعات خودرو های وارداتی که آیا مقرر است قطعات به صورت مستقیم از واردات تأمین شود یا این که از ظرفیت قطعه سازی بر مبنای اسناد بالادستی در این حوزه استفاده شود، اظهار داشت: هیچ شیوه نامه ای (پروتکل) در این حوزه تهیه نشده و منطقاً به سمت واردات مجدد می رود یعنی ما هم واردات خودرو و هم قطعات خواهیم داشت.

منبع: