مانده سپرده های بانک ملت به ۱۰۹۰۰۰۰ میلیارد تومان رسید

مدیرسا: مانده سپرده های سرمایه گذاری آخر دوره شش ماهه بانک ملت به ۱۰.۸۹۹.۵۵۵ میلیاردریال رسید.
به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در میان سپرده های جذب شده، سپرده های جاری با مانده حدود ۳.۴۶۵.۸۷۱ میلیاردریال، سپرده های کوتاه مدت با مانده بیش از ۱.۷۴۴.۱۳۸ میلیاردریال و گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام با مانده بیش از ۱.۱۱۰.۰۰۴ میلیاردریال بالاترین مانده ها را در این بانک در نیمه اول سال جاری به خود اختصاص داده اند. در عین حال، آمارها نشان میدهد که بانک ملت در شهریورماه امسال نزدیک به ۵۱.۵۰۳ میلیاردریال و در دو فصل بهار و تابستان امسال بیش از ۳۰۲.۱۹۵ میلیاردریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است. گزارش منتشره روی کدال سازمان بورس نشان میدهد که مانده تسهیلات بانک ملت نیز در آخر ۶ ماهه ابتدای امسال، از ۱۱ میلیون میلیاردریال عبور کرده است. بر طبق این گزارش، بانک ملت، عملکرد یک ماهه منتهی به انتها شهریورماه سال جاری را منتشر نمود که برمبنای آن، مانده تسهیلات این بانک ۳۵۳.۰۰۰ میلیاردریالی به بخش های مختلف اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۱۱.۴۴۲.۴۲۸ میلیاردریال گزارش شده است. بر این اساس، درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت در یک ماهه شهریورماه نیز بیش از ۱۱۱.۰۵۷ میلیاردریال، درآمد آن از محل سپرده گذاری نزدیک به ۱۰.۲۱۹ میلیاردریال و درآمد آن از محل دریافت کارمزد حدود ۹.۴۸۰ میلیاردریال اعلام شده است. این گزارش حاکی می باشد، تسهیلات ارزی با مانده ۴، ۴۱۳، ۴۰۱ میلیاردریال، مرابحه با مانده بیش از ۳، ۵۲۲، ۴۰۳ میلیاردریال و سلف با مانده نزدیک به ۹۲۱، ۴۱۴ میلیاردریال در رده های اول تا سوم بالاترین مانده تسهیلات اعطایی در نیمه اول سال جاری قرار گرفته اند. در همین حال، وبملت در شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، از محل اعطای تسهیلات نزدیک به ۶۱۵.۵۰۱ میلیاردریال، از محل سپرده گذاری بیش از ۵۲.۴۹۰ میلیاردریال، از محل اوراق بدهی نزدیک به ۱۳.۳۳۲ میلیاردریال و از محل دریافت کارمزد حدود ۷۶.۰۲۸ میلیاردریال درآمد در حساب های خود منظور کرده است.

منبع: