در گزارش مدیرسا عنوان شد؛ کاهش مصرف آب با کشت متناسب با اقلیم

به گزارش مدیرسا، سخنگوی صنعت آب ضمن اشاره به مفید بودن تغییر الگوی کشت و سازگاری کشت و اقلیم اظهار داشت: در صورتیکه الگوی کشت متناسب با هر اقلیم باشد ۲حالت وجود دارد یکی کاهش مصرف آب و دیگری افزایش تولید محصول است.

عیسی بزرگ زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به این که تغییر الگوی کشت می تواند در بهبود وضعیت آبی می تواند مثمر ثمر باشد اظهار داشت: تغییر الگوی کشت را باید به بهینه کردن الگوی کشت متناسب با وضعیت اقلیمی هر منطقه البته با برنامه کشت همراه باشد، تعبیر نماییم.
وی افزود: الگوی کشت نباید به شکلی باشد که تمامی کشاورزان در منطقه ای به کشت یک محصول روی آوردند چونکه در این صورت منجر به ازدیاد تولید می شود بنا بر این الگوی کشت باید با برنامه کشت همراه باشد.
سخنگوی صنعت آب افزود: اگر کشت محصولات با اقلیم سازگاری داشته باشند، اقدامی بسیار مفید می باشد و منجر به تولید بیشتر ماده خشک از یک متر مکعب آب و تولید مؤثر تر مواد غذایی، میوه و غلات مورد نیاز است.
بزرگ زاده با اشاره به این که تولید مؤثر محصولات منجر به کاهش هدر رفت می شود اشاره کرد: زمانیکه تولید مؤثر تر است هدر رفت به همان تناسب کاسته می شود. بعنوان مثال اگر در منطقه ای همه هندوانه بکارند دیگر برای مردم صرف اقتصادی ندارد که پول کارگر برای برداشت این محصول را دهد و هزینه مازادی برای نگه داری این محصول برای کشاورزان به وجود می آورد چونکه با بی برنامگی همه به یک محصول روی آوردند و این ازدیاد محصول منجر به کاهش چشم گیر قیمت می شود و این محصول در این منطقه از بین می رود.
به گفته این مقام مسئول برای ما بهینه کردن الگوی کشت ضروریست چون که به کشاورزی راهبردی معتقدیم و هم به امنیت غذایی و هم به تأمین مواد اولیه برای مردم بنا بر این باید چنین اقدامی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به این که اختلاف نظری بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای آب مصرفی کشاورزان وجود دارد، توضیح داد: وزارت نیرو معتقد می باشد که ۸۲ میلیارد متر مکعب از ۹۴ میلیارد متر مکعب در قسمت کشاورزی مصرف می شود در صورتیکه وزارت جهاد و کشاورزی می گوید مبنای حساب این عدد از پای منبع نباید محاسبه شود و باید آب مصرفی در مزرعه ها مبنا این مصرف قرار بگیرد عددی نزدیک به ۷۰ میلیارد متر مکعب می شود. که نشان دهنده حجم بالای مصرف در قسمت کشاورزی است.
بزرگ زاده اشاره کرد: در صورتیکه الگوی کشت متناسب با هر اقلیم باشد دو حالت وجود دارد یکی کاهش مصرف آب و دیگری افزایش تولید محصول است.
به گفته سخنگوی صنعت آب در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آب جهاد کشاورزی الگوی کشت عنوان شد و درحال برسی های نهایی از جانب وزارت نیرو، دانشگاهیان و کارشناس این حوزه است و هم اکنون طرح نهایی برای تغییر الگوی کشت وجود ندارد.