یك مقام مسئول خبر داد؛ ابطال ۱۷۰ هزار كارت سوخت غیرقانونی در چابهار

به گزارش مدیرسا مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار اظهار داشت: با مسدود شدن ۱۷۰ هزار كارت سوخت غیرقانونی مهاجر، از قاچاق حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین در یك سال قبل جلوگیری شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چابهار، مصطفی نخعی از تلاش ویژه بازرسان منطقه چابهار در مسدود كردن كارت های مهاجر اطلاع داد و اظهار داشت: این مهم با عنایت به اهتمام ویژه منطقه در پیشگیری از عرضه خارج از شبكه، در یك سال قبل محقق شد و شناسایی بیشتر از ۱۷۰ هزار كارت سوخت مهاجر را به همراه داشت.
وی افزود: با استخراج و پردازش تراكنش های مشكوك به تخلف، اتخاذ سازوكارهای خاص و تكیه بر تجربه های كارشناسان منطقه نسبت به ابطال كارت های مورد نظر اقدام شد كه بر این اساس، ضمن صرفه جویی قابل توجه، شرایط مساعدتری در جایگاه ها به منظور جلب رضایت مردم به وجود آمده است.
كارت های مهاجر از مناطق دیگر كشور و به صورت عمده مناطق مركزی به این استان منتقل می شود و مورد استفاده افراد سودجو برای عرضه خارج از شبكه فرآورده قرار می گیرد.