تکنولوژی

بازخوانی مقاله دكتر پرویز داوودی؛ افزایش رفاه اجتماعی با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مدیرسا، ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات ها صرفا کسب درآمد برای دولت نیست، نتیجه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه می تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی […]