كاهش نرخ بیكاری فصلی در كشورهای اروپایی

مدیرسا: نرخ بیكاری در نروژ و اسپانیا كم شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از تریدینگ اكونومیكس، نرخ بیكاری در اسپانیا به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ تابحال رسیده است. تا اختتام سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ نرخ بیكاری در ششمین اقتصاد بزرگ اروپایی با ۰.۶۸ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سه ماهه قبل به ۱۴.۲ درصد رسید كه هر چند بیشتر از نرخ ۱۳.۷ درصد پیش بینی شده توسط كارشناس است اما از سال ۲۰۰۸ به این سو چنین نرخ پایینی در اسپانیا به ثبت نرسیده بود.
در میان استان های مختلف این كشور، نرخ بیكاری در كاتالونیا ۱۱.۱۷ درصد و در مادرید ۱۰.۵۴ درصد بوده است. متوسط نرخ بیكاری اسپانیا در بازه زمانی ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۹ برابر با ۱۶.۵ دصرد بوده است كه بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ با ۲۶.۹۴ درصد و پایین ترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۹۷۶ با ۴.۴۱ درصد بوده است. طی این مدت شمار بیكاران اسپانیایی ۱۲۳هزار و ۶۰۰ نفر كاهش داشته و به ۳.۲۳۱ میلیون نفر رسیده است.
در میان بخش های مختلف بخش خدمات بیشتر از همه اشتغال زایی داشته است و این در شرایطی است كه بیشترین كاهش فرصت های شغلی در حوزه ساخت و ساز بوده است. شمار افراد دارای شغل اسپانیا طی این مدت با ۳۳۳هزار و ۸۰۰ نفر افزایش به ۱۹.۸ میلیون نفر رسیده است.
نرخ بیكاری در دیگر كشور اروپایی یعنی نروژ نیز كاهشی بوده است: تا اختتام سه ماهه منتهی به ژوئن نرخ بیكاری در نروژ با ۰.۴ درصد كاهش نسبت به سه ماهه نخست سال به ۳.۴ درصد رسیده است كه حدودا معادل نرخ پیش بینی شده برای این كشور است.
طی این مدت شمار افراد فاقد شغل با ۱۱هزار نفر كاهش به ۹۵هزار نفر رسیده است و شمار افراد دارای شغل هزار نفر افزایش داشته است تا به ۲.۷۱۱ میلیون نفر برسد. متوسط نرخ بیكاری نروژ در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۶۶ درصد بوده است كه بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ژانویه ۲۰۱۶ با ۵.۱ درصد و كمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به اكتبر ۲۰۰۲ با ۲.۴ دصرد بوده است.

منبع: