معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی: سامانه جامع بخش تعاونی اعتماد خدشه دار شده به بخش تعاون را بازمی گرداند

به گزارش مدیرسا ایسنا/هرمزگان معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به منظور توسعه شفافیت در بخش تعاون، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی كشور را طراحی و بارگذاری كردیم كه می تواند اعتماد خدشه دار شده نسبت به بخش تعاون را بازگرداند و زمینه جذب سرمایه خرد مردمی را مجدداً در بخش تعاون ایجاد كند.

محمدجعفر كبیری در حاشیه جلسه تخصصی مدیران تعاون كشور در هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار نمود: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با كارآفرینان و تعاون گران اتفاقات خوبی در بخش تعاون رقم زدیم.

وی افزود: این نشست تخصصی نیز با رویكرد بحث توسعه شفافیت و نوآوری به منظور افزایش اعتماد عمومی به بخش تعاون برگزار می گردد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینكه مدیران تعاون سراسر كشور در این جلسه تخصصی حضور دارند، اشاره كرد: به منظور توسعه شفافیت در بخش تعاون، سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی كشور را طراحی بارگذاری كردیم كه این سامانه برمبنای یك نظام خودكنترلی اعضا بر روی فعالیت های هیئت مدیره و مدیران عامل است.

كبیری افزود: این سامانه می تواند اعتماد خدشه دار شده نسبت به بخش تعاون را بازگرداند و زمینه جذب سرمایه خرد مردمی را مجدداً در بخش تعاون ایجاد كند.

وی عنوان كرد: افراد می توانند برای تشكیل تعاونی ها به سایت وزارت خانه بازگشت و بدون هیچ گونه بازگشت حضوری نسبت به تشكیل تعاونی های خود اقدام نمایند.

منبع: