معاون وزیر صمت: توسعه صادرات غیرنفتی باید روان سازی شود

به گزارش مدیرسا رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران: در اوضاع كنونی كشور نیازمند روان سازی توسعه صادرات غیرنفتی هستیم.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم، در جمع نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش های غیر دولتی عضو شورایعالی صادرات، در هفدهمین نشست کمیته کارشناسی کارگروه توسعه صادرات اضافه کرد: پیشنهاد وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور در مورد تفویض اختیار اصل ۱۲۷ قانون اساسی به کارگروه توسعه صادرات و یا تفویض اختیار اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورایعالی توسعه صادرات کشور در جلسه‌ی اخیر کمیسیون فرعی اقتصاد دولت عنوان شد. وی افزود: هدف از پیشنهاد یاد شده تسریع در روند تصمیم گیری ها و ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده به منظور حل و فصل فوری چالش ها و مشکلات سر راه صادرات غیرنفتی است؛ چون که شرایط فعلی کشور و لزوم تأمین نیازهای ارزی، نیازمند روان سازی توسعه صادرات غیرنفتی است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: با عنایت به مذاکرات انجام شده و حمایت اکثریت اعضای کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصاد دولت با تفویض اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورایعالی صادرات، امیدواریم جهت گیری مثبت کمیسیون به سرانجام مؤثری برسد. این پیشنهاد اخیراً بعنوان یکی از بندهای دستور کار نشست آتی شورای عالی صادرات به معاون اول رئیس جمهور هم پیشنهاد شده است. به قول این مقام مسؤول در جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در مورد مسائل صادرات برگزار شد، موضوعاتی همچون تعیین ۲۰ بازار اولویت دار، تقویت ساختار و تشکیلات نمایندگی های وزارت امور خارجه با اولویت ۲۰ بازار هدف صادراتی از راه اعزام رایزنان موقت بازرگانی، اعمال فرماندهی واحد تجاری در نقاط مرزی، حمایت بانک مرکزی از تسهیل روند و ساز و کارهای بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تسهیل روند تهاتر کالا-کالا و مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران در هماهنگی آن، عرضه برنامه جامع از جانب وزارت راه و ترابری برای تسهیل امر ترانزیت کالا، افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات و فعال تر شدن کمیسیون های مشترک دوجانبه در جهت توسعه صادرات مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات لازم از جانب سازمان توسعه تجارت ایران به دولت عرضه شود تا در دستور کار شورایعالی صادرات قرار گیرد.