بانك مركزی اعلام كرد انتشار ۱۴۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در ۹ ماهه ۱۳۹۹

مدیرسا: آمار انتشار یافته از اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی، از انتشار ۹۷.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی در ۹ ماهه سال جاری حکایت دارد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، گزارش وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی در ۹ ماهه سال جاری منتشر گردید که طبق آن، در کل ۱۴۹۷.۳ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی انتشار یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی به نسبت ۹ ماهه سال ۹۸ با رشد ۱۰۲.۶ درصدی مواجه گردید. مجموع اوراق بدهی منتشرشده در آذرماه امسال ۲۷۰.۵ هزار میلیارد ریال بود که کاهش ۱.۱ درصدی را ثبت نمود.
بر اساس این گزارش اوراق بدهی دولتی ۹۰.۹ درصد رشد را در ۹ ماهه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل تجربه نمود که البته در بخش اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق منفعت درصد تغییرات منفی بوده است.
از فروردین تا آذر ماه امسال، سهم اوراق بدهی دولتی از میزان کل اوراق مالی اسلامی، ۱۲۰۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. این مورد در آذرماه ۲۲۰.۵ هزار میلیارد و در آبان ماه نیز ۵۸.۵ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید که حاکی از رشد بیش از ۲۷۰ درصدی است.
همچنین در طول این مدت ۲۹۷.۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی انتشار یافته که در مقایسه با سال قبل ۳۲.۱ درصد کاهش یافته است. اوراق مرابحه نیز در ۹ ماهه امسال، رقم ۹۰۸.۹ هزار میلیارد ریال ثبت گردید.
در این گزارش رقم اوراق بدهی شهرداری نیز انتشار یافته که با ۳۶.۹ درصد کاهش روبه رو شده است. این میزان در مدت مذکور ۵۲.۴ هزار میلیارد ریال بود که در ۹ ماهه سال ۹۸ رقم ۸۳.۰ را ثبت نمود. همین طور انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۸۸۶.۸ درصد رشد به رقم ۲۳۹.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

منبع: