مخالفت اتحادیه ها با حذف یا واگذاری سازمان مركزی تعاونی روستایی

مدیرسا: اتحادیه های تعاونی روستایی و تشکل های بخش کشاورزی با مصوبه هیات وزیران در خصوص حذف یا واگذاری سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور مخالفت کردند.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان مرکزی تعاونی روستایی، افسر دیر اظهار داشت: با توجه به نقش و جایگاه سازمان مرکزی تعاونی روستایی در سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی، آموزش و ارتقا سطح توانمندیهای تخصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی و همین طور ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون بمنظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی، مالی، اعتباری (تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امور مطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع از منافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، طرح جدید دولت در بحث سازمان مرکزی تعاونی روستایی باتوجه به عدم وجود زیر ساخت های لازم، عملاً شبکه تعاونی روستایی و کشاورزی تنها پناه و پشتیبان خودرا از دست خواهند داد و می تواند این فرصت را بعنوان یک تهدید برای شبکه تعاونی روستایی به حساب آورد.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران اضافه کرد: نکته دیگر اینکه این تصویب نامه با قوانین و مقررات بالادستی در تعارض است چونکه انتقال وظایف حاکمیتی سازمان تنها برمبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود؛ از سویی دیگر این مصوبه با اهداف وسیاست های کلی نظام در خصوص گسترش و بسط تعاونی ها در تعارض است.
وی با اعلان اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صریح استوار است، اظهار داشت: توجه و تاکید بر بخش تعاون، به شکلی آشکار در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
این مقام مسئول اشاره کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید ویژه ای بر تعاون بعنوان یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی کشور شده و در اصل ۴۳ قانون اساسی، بخش تعاون ملزم به تامین شرایط و امکانات کار برای تمامی افراد با هدف اشتغال کامل و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص و ممانعت از کارفرمایی مطلق دولت شده است و برمبنای سیاست های کلی نظام توسعه حضور بخش های تعاونی و خصوصی در همه بخش های اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در کارهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی پیش بینی شده است و پس این تصویب نامه برخلاف اهداف کلی و سیاستهای نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری است.
دیر با اعلان اینکه سازمان تعاون روستایی می تواند بهترین سیستم برای اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی باشد، اظهار داشت: دولت باید از این بخش حمایت بیشتری کند و امکانات بیشتری به تعاونی ها اختصاص دهد نه اینکه به دنبال حذف یا واگذاری این سیستم باشد؛ فلذا اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی کشور با این طرح به شدت مخالف است.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران اضافه کرد: وظیفه اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی تامین موجبات پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و تجاری و خدمات تعاونی در روستاها است، پس وجود چنین سازمان و تشکیلاتی لازم و ضروری به نظر می آید.

منبع: