گزارش مدیرسا؛ ۹۷۴ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار هستند

بررسی سهم جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور نشان میدهد که در پاییز امسال ۴۲.۳ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی بوده اند.

بررسی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به پاییز سال ۱۴۰۰ که از طرف مرکز آمار ایران ارائه شده نشان میدهد که ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر از جمعیت فارغ التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در پاییز امسال ۱۳.۸ درصد از کل جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند.
همچنین ۴۹۸ هزار و ۶۶۷ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۷۵ هزار و ۸۵۱ نفر را زنان به خود اختصاص می دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان گروه مردان ۱۰.۱ درصد و گروه زنان ۲۲.۶ درصد است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در گروه مردان در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال ۹۹، ۰.۲ درصد و در گروه زنان ۰.۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
۴۰.۳ درصد از بیکاران کشور، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
همچنین هم اکنون ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و ۹۷۹ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آنست که ۴۲.۳ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در پاییز سال ۹۹، معادل ۴۰.۲ درصد بود.
البته سهم «جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده بطوریکه این سهم ۰.۸ درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد جمعیت بیکار فارغ التحصیل همچنان طی سالهای قبل بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ التحصیل است. تعداد کل بیکاران کشور (۱۵ ساله و بیشتر) ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار ۹۷۴ هزار و ۵۱۸ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار زن ۴۷۵ هزار و ۸۵۱ نفر تعداد فارغ التحصیلان بیکار مرد ۴۹۸ هزار و ۶۶۷ نفر