یافته های یك پژوهش داخلی حاكیست احتمال لطمه کبدی در کارکنان خشکشویی

مدیرسا: بررسی های یک مطالعه نشان داد که کارکنان خشکشویی ها به سبب کار با ماده شیمیایی پروکلرواتیلن، در معرض خطر لطمه کبدی قرار دارند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، یکی از مشاغلی که کارکنان آن در برخورد با مواد شیمیایی قرار دارند، خشکشویی ها هستند. در خشکشویی ها، استفاده از یک ماده شیمیایی به نام «پرکلرواتیلن» رایج است.

کلرواتیلن بعنوان یک ماده ی بالقوه سرطان زا برای انسان شناخته شده است. این ترکیب به آسانی به شکل بخار درمی آید و بدین سبب سریع در محیط پخش می شود. این ماده، یک حلال عالی برای ترکیبات ارگانیک است و از این ترکیب برای پاک کردن روغن، گریس و موم از روی منسوجات، بدون لطمه رساندن به الیاف پارچه استفاده می شود.

با توجه به اهمیت مواجهه ی شغلی و محیطی با این ماده و تعداد بالای افرادی که در برخورد بالقوه با آن قرار دارند، پژوهشگران با انجام یک مطالعه لطمه کبدی، کلیوی و میزان استرس اکسیداتیو را در این افراد بررسی کردند.

برای انجام این مطالعه از افراد شاغل در خشکشویی های شهر کرج نمونه خونی در تحقیق گرفته شد و با افرادی که در برخورد با این ماده قرار نداشتند، مقایسه شد. جهت بررسی لطمه کبدی، آنزیم های کبدی (ALT و AST)، بررسی لطمه کلیه (BUN یا نیتروژن اوره خون و کراتینین) و جهت بررسی استرس اکسیداتیو نیز لنفوسیت های B خون افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. همین طور در این مطالعه برای اندازه گیری میزان پروکلرواتیلن، نمونه های هوای بازدمی، شخصی و محیط افراد جمع آوری شد و مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی های این تحقیق نشان داد که میزان پروکلرواتیلن در هوای شخصی و هوای بازدمی شاغلان در خشکشویی بالاتر از حد مجاز و استاندارد شغلی ملی است. همین طور این یافته ها حاکی از این بود که سطح آنزیم های کبدی در کارگران خشکشویی بیشتر از گروه کنترل است و فاکتورهای در رابطه با استرس اکسیداتیو نیز در آنها بیشتر از گروه کنترل است.

یافته های این مطالعه نشان میدهد که قرار گرفتن در معرض پروکلرواتیلن می تواند با لطمه کبدی و لطمه اکسیداتیو در لنفوسیت های B ارتباط داشته باشد.

در انجام این مطالعه، اصغر قهری، محمدحسین دهقان، سارا مشایخی، یاسمن نادری و عنایت الله صیدی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی البرز به همراه پوریا صیدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه بصورت مقاله علمی با عنوان «سمیت ناشی از پرکلرواتیلن در لنفوسیت های کارگران خشکشویی بوسیله القای استرس اکسیداتیو» در The Journal of Biochemical and Molecular Toxicology انتشار یافته است.

منبع: