مركز آمار ایران اعلام كرد؛ افزایش شاخص اجاره بهای مسکن خانوارهای شهری

مدیرسا: در زمستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد ۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش داشته است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بنابر اعلام مرکز آمار کل کشور در فصل زمستان ۱۴۰۰ استان یزد با ۸/۶ درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۱/۵درصد بیشترین وکمترین نرخ تورم فصلی را در میان استانهای کشور تجربه کردند. در زمستان ۱۴۰۰، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد ۲۷۹/۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶/۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل استان یزد با ۸/۶ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱/۵ درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در میان استانهای داشته اند. همین طور در فصل زمستان ۱۴۰۰، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با ۵۰/۹ درصد بوده است. در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از بخش های مهم بخش مسکن می باشد که شامل زیر بخش های اجاره بهای واحدهای مسکونی و خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی است. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان۱۴۰۰، نسبت به فصل سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۸/۱ درصد است که نسبت به پاییز ۱۴۰۰ (۲۵.۷ درصد)، ۲.۴ واحد درصد افزایش نشان میدهد. در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۴۰ درصد برای لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱/۸ درصد، مربوط به سیستان و بلوچستان است. در زمستان۱۴۰۰، خانوارهای لرستان بطور متوسط ۱۱/۹ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای سیستان و بلوچستان، بطور متوسط ۱۶/۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند. نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان۱۴۰۰، برابر ۲۶/۹ درصد است، که لرستان با ۳۷/۴ درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۲/۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

منبع: