راهکار چین در کاهش نرخ بیکاری

به گزارش مدیرسا چین می خواهد خدمات اقتصاد گیگ را برای افزایش اشتغال بهبود بخشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا و به نقل از چاینا اکونومیک، چین در آخرین تلاش خود برای افزایش اشتغال، پشتیبانی از توسعه اقتصاد گیگ را تقویت می کند.
بر مبنای دستورالعملی که وزارت منابع انسانی و تأمین اجتماعی این کشور و چهار سازمان دولتی دیگر صادر کرده است، اطلاعات استخدامی مشاغل فرد، در حوزه خدمات اطلاع رسانی استخدامی عمومی گنجانده می شود.
آموزش برای جویندگان کار موقت، بخصوص برای مشاغل جدید و کسانی که تقاضای نیروی کار قوی دارند، تقویت خواهد شد.
در این دستورالعمل آمده است که تلاش هایی برای سرکوب اقدامات نامنظم در بازار اقتصاد گیگ به منظور حمایت بهتر از حقوق کارگران شرکت کننده صورت خواهد گرفت.
چین در ماه های اخیر مجموعه ای از سیاست ها را جهت کمک به جویندگان کار ازجمله دانشجویان و کارگران مهاجر برای یافتن شغل و پایدار نگه داشتن بازار کار این کشور معرفی کرده است.