نمایندگان مجلس تصویب كردند تعیین محتویات اساس نامه تشکل های صنفی – تخصصی

به گزارش مدیرسا نمایندگان مجلس شورای اسلامی محتویات اساسنامه تشکل های صنفی – تخصصی را تعیین کردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی ماده ۴ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۴- اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره- تشکل می تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همینطور عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و یا تشکل های دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند و هم عناوین مشابه آنها که عرفاً به تشخیص کمیته باعث اشتباه گردد.
ب- اهداف، مبحث و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف
پ ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛ ت- نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث ـ ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل های اجرائی و مالی تشکل؛
چ ـ نحوه تأمین منابع مالی؛
ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی ها بعد از انحلال؛
د- نحوه عرضه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی به اعضای تشکل و هم بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.

منبع: