وام مسکن روستایی در چند مرحله پرداخت می شود؟

به گزارش مدیرسا، با عنایت به این که ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به بانکها ابلاغ گردیده است، بررسی دستورالعمل پرداخت این وام نشان داده است که روستاها برپایه هفت اولویت مشمول دریافت خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را به ۹ بانک ( مسکن، صادرات، ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک) ابلاغ نمود که این تسهیلات به تمامی روستاها برابر اولویت های ماده ۴ همین دستورالعمل برای راه اندازی واحدهای مسکونی به متقاضیان اعطا می شود.
سقف فردی تسهیلات مذکور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با تضامین مورد تایید بانک مرکزی و به منظور راه اندازی واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در کلیه روستاها قابل پرداخت می باشد که نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۵ درصد بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه کرده و سپس تقسیط کند.
در این بین، همواره سهم سود متقاضی ۵ درصد خواهد بود و مابه التفاوت آن از جانب وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) تأمین خواهد شد. همچنین، مجموع دوره ساخت (دوره مشارکت مدنی) و دوره بازپرداخت اقساط (دوره فروش اقساطی) برای کلیه مشمولین طرح شامل انفرادی و مجموعه ساز، ۲۴۰ ماه است که طول دوره ساخت ۲۴ ماه و مابقی بعنوان دوره فروش اقساطی منظور می شود. در ضمن دوران ساخت تا دو دوره شش ماهه، تا ۳۶ ماه با همان نرخ سود مصوب تسهیلات ( ۵ درصد سهم متقاضی) قابل تمدید خواهد بود. (در هر صورت سرجمع زمان دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از ۲۴۰ ماه بیشتر شود).
طبق دستورالعمل پرداخت تسهیلات وام مسکن روستایی، تمامی مراحل در ارتباط با شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تقسیم سقف وام بر عهده بنیاد مسکن بوده و با بیان بنیاد مسکن در خصوص اتمام کار، دوره مشارکت مدنی خاتمه یافته و همزمان با آزادسازی مرحله آخر تسهیلات، بانک عامل موظف است زمان باقی مانده از ۲۴۰ ماه را بعنوان دوره فروش اقساطی منظور کرده و نسبت به تقسیط تسهیلات اقدام نماید.
بازپرداخت اقساط تسهیلات هم بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره های یکساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام است و مهلت قانونی آغاز به کار و دریافت مرحله اول تسهیلات، با عنایت به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر ۶ ماه بعد از انعقاد قرارداد با بانک است.
البته، در صورت عدم تحقق مهلت یاد شده در بند فوق، بنیاد مسکن می تواند با ارسال فرم قطع وام به بانک ضمن فسخ قرارداد، متقاضی جدید جایگزین کند و
در صورت قطع وام در هر مرحله، متقاضی موظف به تسویه حساب با بانک عامل با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و تسهیلات موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه می شود و مشارالیه حق استفاده از تسهیلات مسکن روستایی تا سال بعد را ندارد.
در این زمینه، فقط به هر خانوار یک فقره تسهیلات یارانه ای قابل پرداخت بوده و پرداخت مجدد تسهیلات امکان پذیر نیست.
طبق این گزارش، روستاها به ترتیب اولویت به شرح زیر مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود:
۱) متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سنوات قبل کمتر از تسهیلات مسکن روستایی بهره برده و دارای بافت صدمه پذیر هستند.
۲) متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در مناطق سانحه خیز کشور
۳) متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم وام و غیر مقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحد مسکونی خویش را دارند.
۴) متقاضی که در حوزه اجرای طرح های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمده ای از مسکن ها تخریب شده و یا درحال تخریب است و قصد نوسازی واحد خویش را دارند.
۵) مجموعه سازان مسکن و متقاضیان راه اندازی ۳ واحد و بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود.
۶) متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.

۷) متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با دریافت پروانه مشترک، بیشتر از یک واحد مستقل بسازند، در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر بانک عامل، می تواند به تعداد واحدهای احداثی از این تسهیلات استفاده نمایند.
از سوی دیگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است ولی با عنایت به شرایط استان ها و به برای کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، تا ۶ مرحله هم قابل پرداخت خواهد بود. در این بین، تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله مطابق با بند های زیر با پیشنهاد معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان قابل اجرا خواهد بود.
در مورد متقاضیان مجموعه ساز نیز، مبالغ پرداختی هر یک از مراحل بر مبنای پیشرفت فیزیکی و بعد از کارشناسی بنیاد قابل پرداخت خواهد بود.

منبع: