مهارت و انتقال سبز، خیابان یک طرفه نیست

به گزارش مدیرسا، خراسان رضوی تغییرات آب و هوایی هم اکنون بر بازارهای کار تأثیر می گذارد؛ به صورتی که میلیونها نفر شغل خویش را با اختلالی بی سابقه در سالهای اخیر ترک کرده یا از دست داده اند.

به نقل از ویفروم، دنیای کار می تواند نقش مهمی در گذار به اقتصاد کم کربن داشته باشد؛ باآنکه این مورد به توانایی ما برای توسعه مهارت های سبز بستگی دارد.

با سرمایه گذاری روی چنین مهارت هایی دولت ها، مشاغل و افراد می توانند با یکدیگر همکاری کنند تا دنیایی پایدارتر ایجاد شود که برای همه کارآمد باشد.

موضوع تغییر اقلیم مسئله ای غیر قابل انکار است و در سالهای آینده اگر رویه های خویش را تغییر ندهیم، امواج گرما و آتشسوزی های شدید جنگلی، ناامنی غذایی و کمبود آب، جنگل زدایی و از دست دادن تنوع زیستی همچنان نتایج مخربی برای جهان و زندگی کاری ما خواهد داشت.

در حال حاضر میلیونها نفر بنابراین آواره شده اند چونکه خانه ها و معیشت آنها قربانی تأثیر تغییرات آب و هوایی شده و واضح است که تأثیر واقعی تغییرات آب و هوایی گسترده خواهد بود و بر بازارهای کار محلی و زنجیره های تأمین جهانی هم نفوذ می کند.

دنیای کار نقش مهمی در گذار به اقتصاد کم کربن ایفا می کند؛ باآنکه این انتقال به توانایی ها و ظرفیت ما برای شناسایی، ارزیابی و توسعه مهارت های سبز بستگی دارد.

بدون توسعه مهارت ها تخمین زده می شود که اقتصاد کنونی جهانی می تواند ۷۱ میلیون شغل را از بین ببرد. از طرفی سیاست های هوشمندانه و سرمایه گذاری در مهارت آموزی مجدد می تواند این چشم انداز را معکوس کند؛ به صورتی که بخش انرژی به تنهایی می تواند ۱۸ میلیون شغل ایجاد نماید.

بیش از ۱.۴۷ میلیارد شغل در سطح جهان به یک آب و هوای پایدار بستگی دارد. فرصت های انتقال سبز می تواند فرصت های گوناگونی را برای دولت ها، مشاغل و کارگران فردی ایجاد نماید و دولت ها نقش مهمی در پیشبرد تغییر اقتصاد مهارت های سبز دارند.

مهارت و انتقال سبز خیابان یک طرفه نیست. اقتصاد سبز و گذار به سمت آینده ای پایدارتر بدون شک بر تقاضای مهارت در بازار کار تأثیر می گذارد. از طرفی توجه به این نکته مهم می باشد که بدون مهارت، هر گونه پیشرفت به سمت گذار سبز ناممکن خواهد بود چونکه مهارت ها و اقتصاد سبز یکدیگر را شکل می دهد.

منبع: