ابلاغ شیوه نامه جذب سرمایه گذار بمنظور افزایش پایداری تامین گاز

مدیرسا: وزیر نفت شیوه نامه جذب سرمایه گذار بمنظور افزایش پایداری تامین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه ها را ابلاغ نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت شیوه نامه جذب سرمایه گذار به منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه ها از راه راه اندازی تأسیسات مقیاس کوچک مایع سازی گاز طبیعی (MiniLNG)، ذخیره سازی و تبدیل LNG به گاز طبیعی، تأسیسات فشرده سازی گاز طبیعی (CNG)، ذخیره سازی و تبدیل CNG به گاز طبیعی، تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع و تبدیل آن به SNG (گاز مایع مخلوط با هوا قابل جایگزینی با گاز طبیعی)، تأسیسات دریافت و تبدیل LNG وارداتی به گاز طبیعی و تأسیسات ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی را به منظور ایجاد توازن در شبکه تولید و مصرف گاز طبیعی و افزایش پایداری و امنیت عرضه گاز طبیعی در کشور بخصوص در دوره های اوج مصرف از راه افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی و گاز مایع، به استناد جز (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را برای اجرا، ابلاغ نمود.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است:
الف- تعاریف و اصطلاحات:
۱- تأسیسات MiniLNG: عبارت است از مجموعه تأسیسات مقیاس کوچک مایع سازی گاز طبیعی به همراه مخازن ذخیره سازی LNG و تأسیسات تبدیل LNG به گاز طبیعی، تأسیسات جانبی مورد نیاز و خطوط لوله اتصال به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی.
۲- تأسیسات CNG: عبارت است از مجموعه تأسیسات فشرده سازی گاز طبیعی به همراه مخازن ذخیره سازی CNG و تأسیسات تبدیل CNG به گاز طبیعی، تأسیسات جانبی مورد نیاز و خطوط لوله اتصال به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی.
۳- تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع: عبارت است از مجموعه تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع و در صورت نیاز تبدیل گاز مایع به SNG (گاز مایع مخلوط شده با هوا که قابلیت جایگزینی با گاز طبیعی را دارد) و تزریق آن به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی به نحوی که بتواند بعنوان جایگزین گاز طبیعی به مصرف مشترکان گاز برسد.
۴- تأسیسات در رابطه با LNG وارداتی: عبارت است از مجموعه تأسیسات بندری دریافت محموله های LNG وارداتی و تبدیل آن به گاز طبیعی برای تزریق به شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی و سایر تأسیسات جانبی مربوطه.
۵- گواهی: منظور گواهی سپرده کالایی گاز و عبارت است از ورقه بهاداری که نشان دهنده مالکیت اشخاص بر مقدار مشخصی از گاز طبیعی / گاز مایع است که می تواند قابل معامله در بازار ثانویه بورس انرژی باشد و دارنده آن مطابق شرایط اعلامی در بورس انرژی، امکان دریافت گاز طبیعی / گاز مایع مندرج در ورقه و مصرف آن توسط خود یا غیر را خواهد داشت.
۶- متقاضی سرمایه گذاری: عبارت است از اشخاص حقوقی همچون مشترکان عمده گاز طبیعی که متقاضی طرح های راه اندازی تأسیسات MiniLNG، تأسیسات CNG، «تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع» و «تأسیسات در رابطه با LNG وارداتی» است که بعد از راه اندازی و بهره برداری از طرح های مذکور، «سرمایه گذار» محسوب می شوند.
۷- شبکه انتقال و توزیع گاز: کلیه خطوط لوله انتقال و توزیع گاز طبیعی کشور به همراه تمامی تأسیسات و تجهیزات مربوطه که در مالکیت شرکت ملی گاز ایران است.
۸- شبکه اختصاصی: خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی است که توسط سرمایه گذار با لحاظ تمامی مقررات حاکم بر راه اندازی و بهره برداری از خطوط لوله گاز طبیعی و دریافت مجوزهای لازم از شرکت ملی گاز ایران راه اندازی می شود و به بهره برداری می رسد.
۹- مجوز سرمایه گذاری: موافقت اصولی است که بعد از بررسی فنی و اقتصادی طرح های درخواستی مبحث این شیوه نامه و تأیید طرح توسط شرکت ملی گاز ایران، از جانب معاونت برنامه ریزی وزارت نفت صادر می شود و دارنده آن در طول دوره اعتبار مجوز، مجاز به راه اندازی طرح و بعد از بهره برداری مستحق دریافت گاز طبیعی/ گاز مایع از شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نفت یا واردات LNG مطابق ضوابط این شیوه نامه است.
۱۰- شرکت ملی پخش: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران.
۱۱- دوره اوج مصرف: منظور دوره زمانی از ۱۶ آذرماه هر سال تا ۱۶ اسفند ماه همان سال است.
ب- طرح های مبحث سرمایه گذاری:
۱- طرح های راه اندازی تأسیساتMiniLNG، تأسیسات CNG و «تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع»:
۱-۱- سرمایه گذاری برای طرح های راه اندازی تأسیسات MiniLNG، تأسیسات CNG و «تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع» که با اولویت تأمین خوراک یا سوخت برای صنایع انرژی بر، شهرک های صنعتی و سایر مناطق مورد نظر شرکت ملی گاز ایران صورت می گیرد.
۲-۱- در صورتیکه سرمایه گذار، مستندات در ارتباط با نیاز مصرفی خود در دوره اوج مصرف گاز طبیعی، یا قرارداد مستقیم فروش گاز طبیعی / گاز مایع به مشترکان گاز در دوره اوج مصرف یا گواهی های منتشره توسط شرکت ملی گاز ایران / سرمایه گذار را حسب مورد عرضه کند، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش مکلف به عرضه گاز طبیعی / گاز مایع به سرمایه گذار به میزان گاز طبیعی / گاز مایع مندرج در مستندات مذکور است. تعهد شرکت ملی گاز به عرضه گاز طبیعی صرفا محدود به دوره های غیر اوج مصرف و در قالب موافقت اصولی اولیه و قرارداد فروش منعقده بین آن شرکت و سرمایه گذار است، اما در مورد عرضه گاز مایع محدودیت عرضه در دوره های غیر اوج مصرف برقرار نیست.
تبصره- مشترکان شرکت ملی گاز ایران که نسبت به خرید گواهی یا خرید مستقیم گاز طبیعی / گاز مایع از سرمایه گذاران مبحث این شیوه نامه اقدام نمایند، گاز طبیعی / گاز مایع مورد نیاز خویش را در دوره زمانی و به میزان تعیین شده در قرارداد / گواهی، از سرمایه گذار طرف قرارداد تحویل خواهند گرفت. شرکت ملی گاز ایران مجاز به برداشت و استفاده از گاز طبیعی دریافتی از سرمایه گذاران جز برای تحویل به مشتریان آنها نیستند.
۳-۱- مناطق پیشنهادی متقاضیان سرمایه گذاری برای طرح های راه اندازی تأسیسات MiniLNG، تأسیسات CNG و «تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع» باید به تأیید شرکت ملی گاز ایران برسد.
۴-۱- هزینه اتصال تأسیسات MiniLNG، تأسیسات CNG و «تأسیسات ذخیره سازی گاز مایع» به شبکه انتقال و توزیع گاز به عهده متقاضی سرمایه گذاری است. در مورد گاز مایع، مبادی تأمین، انبارهای شرکت ملی پخش/ شرکت ملی گاز ایران است و هزینه حمل از مبادی تأمین به عهده سرمایه گذار است.
تبصره ۱- سرمایه گذاران مجازند گاز طبیعی / SNG را از راه شبکه انتقال و توزیع گاز یا هر شبکه اختصاصی که به صورت مجزا تأسیس می کنند، به مشتریان خود تحویل دهند. شرکت ملی گاز ایران مکلف به انتقال گاز طبیعی / SNGموضوع این تبصره تا مقاصد مورد تقاضای سرمایه گذاران در صورت وجود زیرساخت و شرایط فنی لازم بدون دریافت هزینه انتقال است.
تبصره ۲- برداشت از مخازنLNG، CNG و گاز مایع توسط سرمایه گذاران برای تأمین مصرف مشترکان طرف قرارداد آنها، صرفا در دوره اوج مصرف و با تأیید شرکت ملی گاز ایران مجاز است. در صورتیکه برداشت از مخازن مذکور در دوره اوج مصرف، به هر علت صورت نپذیرد، برداشت از مخازن مربوطه در دوره غیر اوج مصرف، صرفا با تأیید شرکت ملی گاز ایران مجاز خواهد بود.
۵-۱- قیمت عرضه گاز طبیعی به سرمایه گذارانی که به منظور تأمین خوراک یا سوخت گاز طبیعی خود در دوره اوج مصرف، مبادرت به راه اندازی طرح های مبحث این بند کرده اند، معادل تعرفه مصوب گاز طبیعی برای مصارف معمول آنها تعیین می شود، همینطور قیمت عرضه گاز طبیعی به سایر سرمایه گذاران، معادل تعرفه مصوب گاز طبیعی برای مشترکان گاز خریدار گواهی یا طرف قرارداد مستقیم سرمایه گذاران است. تعرفه پایه عرضه هر کیلوگرم گاز مایع، معادل ۳ برابر تعرفه پایه عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی معادل در هر مورد تعیین می شود. در صورت وجود مشترکان گاز با تعرفه های متفاوت، تعرفه پایه به نسبت سهم هر یک از مشترکان محاسبه و اعمال می شود.
تبصره ۱- هر نوع تغییر مقاصد مصرف گاز طبیعی/ گاز مایع/ SNG توسط سرمایه گذاران، صرفا با تأیید شرکت ملی گاز ایران مجاز است و تعرفه گاز طبیعی عرضه شده به سرمایه گذاران متناسب با نوع مصرف نهایی تعیین می شود.
تبصره ۲- سوخت تأسیسات مبحث این شیوه نامه، بعنوان «سوخت سایر صنایع» به حساب می آید.
۲- طرح های راه اندازی «تأسیسات در رابطه با LNG وارداتی»:
۱-۲- سرمایه گذاری برای طرح های راه اندازی «تأسیسات در رابطه با LNG وارداتی» با اولویت برای تأمین خوراک و سوخت صنایع انرژی بر، شهرک های صنعتی، یا سایر مناطق مورد نظر شرکت ملی گاز ایران صورت می گیرد.
تبصره- محل پیشنهادی توسط متقاضیان سرمایه گذاری برای راه اندازی طرح های مبحث این بند باید به تأیید شرکت ملی گاز ایران برسد.
۲-۲- سرمایه گذاران مبحث این بند، مجاز به فروش داخلی گاز طبیعی به مشترکان شرکت ملی گاز ایران یا سایر متقاضیان از راه قرارداد مستقیم فروش یا از راه انتشار گواهی هستند. صادرات گاز طبیعی مبحث این بند هم بعد از کسب مجوز صادرات از معاونت برنامه ریزی و با رعایت اجبار های صادراتی شرکت ملی گاز ایران مجاز است، همینطور مفاد تبصره جز (۱-۲) بند (ب) در مورد مصادیق این بند هم معتبر است.
۳-۲- شرکت ملی گاز ایران مکلف به انتقال گاز طبیعی مبحث این بند تا مقاصد مورد تقاضای سرمایه گذاران در صورت وجود زیرساخت و شرایط فنی لازم است. تعرفه انتقال گاز طبیعی حاصل از واردات LNG برای مصارف داخل کشور، معادل ۱.۳ سنت / مترمکعب است و برای مصارف صادراتی، در قالب مجوز صادراتی تعیین می شود.
ج- موارد عمومی:
۱- شرکت ملی گاز ایران مجاز است همسو با تأمین گاز طبیعی یا گاز مایع مورد نیاز برای ایفای حداکثری تعهدات صادراتی گاز طبیعی بخصوص در دوره اوج مصرف با استفاده از روش های BOO و BOT نسبت به جذب سرمایه گذار غیردولتی برای راه اندازی طرح های مبحث این شیوه نامه اقدام نماید. سقف قیمت خرید گاز طبیعی/ SNG از سرمایه گذاران، معادل ۷۰ درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی تعیین می شود.
تبصره ۱- شرکت ملی گاز ایران مجاز است نسبت به خرید گاز طبیعی / SNG از سایر سرمایه گذاران که راسا نسبت به راه اندازی طرح های مبحث این شیوه نامه اقدام نموده اند، به صورت مستقیم یا از راه خرید گواهی از بورس انرژی اقدام نماید. قیمت خرید گاز طبیعی / SNGدر خارج از بورس از سرمایه گذارانی که خوراک خویش را از شرکتهای تابع وزارت نفت تأمین کرده اند، معادل ۷۰ درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی تعیین می شود.
تبصره ۲- در مواردی که سرمایه گذاران طرح های مبحث این شیوه نامه، متقاضی فروش گاز طبیعی / SNG تولیدی خود در دوره اوج مصرف به شرکت ملی گاز ایران هستند، قیمت عرضه گاز طبیعی به آنها، معادل ۳۰ درصد قیمت صادراتی گاز طبیعی و قیمت عرضه هر کیلوگرم گاز مایع، معادل ۳ برابر قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی معادل تعیین می شود.
تبصره ۳- شرکت ملی گاز ایران مجاز به خرید گاز طبیعی از سرمایه گذاران «تأسیسات در رابطه با وارداتLNG » بر مبنای فرمول زیر و در سقف قیمت صادراتی گاز طبیعی هستند:
۱.۱۵ * P=(PLNG-JKM-F)
P: قیمت ماهانه خرید گاز طبیعی از «تأسیسات در رابطه با واردات LNG» (دلار در هر میلیون بی تی یو)
PLNG-JKM: میانگین ماهانه قیمت محموله های اسپات LNG در ژاپن منتشره در نشریات بین المللی (دلار در هر میلیون بی تی یو)
F: میانگین ماهانه هزینه حمل محموله های LNG از خلیج فارس به شرق آسیا منتشره در نشریات بین المللی (دلار در هر میلیون بی تی یو)
تبصره ۴- سرمایه گذاری برای طرح های ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی، در قالب «شیوه نامه توسعه و نگهداشت مخازن زیرزمینی گاز طبیعی» به شماره ۲۲-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ صورت گیرد.
تبصره ۵- شرکت ملی گاز ایران مکلف است تمامی گاز طبیعی خریداری شده از سرمایه گذاران مبحث این شیوه نامه را به ایفای تعهدات صادراتی اختصاص دهد و درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی را بعد از کسر هزینه های واردات / خرید گاز طبیعی از سرمایه گذاران طرح های مبحث این شیوه نامه، به حساب معرفی شده بانک مرکزی واریز و بعنوان منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ثبت و با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه کند.
۲- آن دسته از مشترکان گاز که حداقل معادل مصرف ۱۵ روز متوالی گاز طبیعی خویش را در دوره اوج مصرف گاز طبیعی به تشخیص شرکت ملی گاز ایران از راه هریک از تأسیسات فوق الذکر تأمین کنند، به منظور جبران بخشی از هزینه های تأمین گاز، مشمول دریافت مقدار مشخصی حواله مجانی تحویل گاز از شرکت ملی گاز ایران صرفا برای مصرف در دوره غیر اوج می شوند و آن دسته از مشترکان با مصرف بین صد هزار تا ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز در روز که در جهت تأمین سوخت مورد نیاز خود در دوره اوج مصرف برای حداقل ۱۰ روز متوالی و در مورد مشترکان با مصرف بالاتر از ۵۰۰ هزار مترمکعب در روز، حداقل ۳۰ روز متوالی از راه تأسیسات فوق الذکر اقدام نمایند، در اولویت اعمال محدودیت های ناشی از مدیریت ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی و سوخت مایع قرار خواهند گرفت و تعرفه گاز طبیعی مصارف آنها در دوره اوج مصرف افزایش خواهد یافت. ضوابط در ارتباط با این بند مطابق قوانین و مقررات، متعاقباً اعلام می شود.
تبصره- آن دسته از مشترکان گاز که مشمول این بند می شوند و تقاضای آنها برای راه اندازی واحدهای مبحث این شیوه نامه به علل وجود نداشتن زیرساخت و شرایط فنی لازم توسط شرکت ملی گاز ایران مورد تأیید قرار نمی گیرد، مشمول افزایش تعرفه گاز طبیعی در دوره اوج مصرف نمی شوند.
۳- شرکت ملی گاز ایران مکلف است با همکاری مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، نسبت به طراحی، دریافت مجوزهای لازم، پذیرش انبار نزد بورس و فراهم کردن سایر مقدمات لازم برای انتشار انواع گواهی ها در بورس انرژی اقدام نماید، همینطور شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش مکلف هستند الگوی قراردادهای فروش گاز طبیعی/ گاز مایع به سرمایه گذاران، خرید گاز طبیعی / SNGاز سرمایه گذاران و فروش گاز طبیعی/ گاز مایع / SNG توسط سرمایه گذاران به مشترکان گاز را حداکثر ظرف دو ماه تهیه کنند و بعد از تأیید معاونت برنامه ریزی، ملاک عمل قرار دهند.
۴- شرکت ملی گاز ایران مکلف است مفاد این شیوه نامه را به قید فوریت به اطلاع مشترکان عمده گاز و سایر متقاضیان سرمایه گذاری برساند.
۵- کلیه متقاضیان سرمایه گذاری مبحث این شیوه نامه به منظور دریافت مجوز سرمایه گذاری مکلف هستند ضمن رفتن به «درگاه ملی مجوزها (G4B.ir)» تقاضای خویش را به همراه مستندات مورد نیاز در سامانه مذکور ثبت کنند تا نسبت به طی فرایند صدور مجوز اقدام گردد.

منبع: